SALAD

– LARB GAI
– SILVER NOODLES SALAD
– CALAMALI SALAD
– SOM TAM (Thai papaya Salad)
– YUM MUSHROOM